Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776

Część II/3 – km 29+788,07 – km 31+245,50 odc. 3a”. Miejscowość Szklana k. Proszowic.

Firma w zakresie prac miała do wykonania: Roboty rozbiórkowe (podbudowy, nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie zjazdów, przepusty drogowe, ogrodzenia) Prace ziemne (wykopy, nasypy, rowy odwadniające, korytowanie) Kanalizację deszczową Przepusty (pod mostkami, za zatokami autobusowymi) Ścianki czołowe Drenaż wraz z geowłókniną Podbudowy Mostki Zatoki autobusowe Umocnienie skarp i rowów Ścieki betonowe prefabrykowane oraz przykrawężnikowe Pobocza kamienne Nawierzchnie z kostki brukowej (wjazdy, chodniki)

szk1

szk2

szk3

szk4

szk5

szk6